Google Search Console Google Analytic

Kỹ thuật gieo trồng


Hiển thị:
Kỹ thuật trồng Ngô lai

Kỹ thuật trồng Ngô lai

Kỹ thuật trồng Ngô lai, bắp lai được trồng phổ biến nhất, chiếm 70% diện tích trồng bắp của cả nước với diện tích hơn 1 triệu ha. Nhiều tỉnh phát triển trồng Ngô bắp lai để tăng nguồn thức ăn cho gia súc và t..